Regulamin określa zasady korzystania ze strony, kontaktu oraz zakupu i sprzedaży towarów i usług.

 

REGULAMIN SKLEPU The Razor’s Edge

Opublikowany 15 września 2019 roku.

Prawa i obowiązki stron, wynikające z zawarcia umowy kupna-sprzedaży drogą elektroniczną w The Razor’s Edge poprzez stronę www.razorsedge.pl

Sprzedaż produktów za pośrednictwem razorsedge.pl realizuje Marcin Grzegorczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Grzegorczyk z siedzibą w Lublinie ul. Sławin 41, 20-828, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP 713 245 84 32.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail barberlublin@gmail.com lub barber@razorsedge.pl.

I. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.razorsedge.pl/regulamin
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.razorsedge.pl/sklep
 • Sprzedawca – Marcin Grzegorczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Grzegorczyk z siedzibą w Lublinie ul. Sławin 41, 20-828, NIP 713 245 84 32, REGON 061382103,
 • Salon – salon fryzjerski mieszczący się w Lublinie, ul. Sławin 41.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem strony, a zarazem “Sprzedającym” jest: Marcin Grzegorczyk; nr konta: 97 1140 2004 0000 3602 7756 8285.
 2. „Kupującym” może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także podmioty gospodarcze i inne.
 3. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklep.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

 

III. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów fizycznych oraz treści cyfrowych, świadcząc wtedy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów oraz treści cyfrowych opisanych na stronach Sklepu.
 2. Sprzedający ma prawo do dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji produktów, dodawania i wycofywania produktów a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.
 3. Zasady udostępniania przedmiotów muszą być przestrzegane przez wszystkich użytkowników serwisu.

 

IV. ZAMÓWIENIA

 1. Przedmioty o których mowa w punkcie II dostępne są w wersji płatnej lub darmowej. W przypadku materiałów darmowych, dostęp jest nieograniczony. W przypadku materiałów płatnych – po uiszczeniu opłaty.
 2. Kupujący dokonuje zakupów dodając produkty do koszyka.
 3. Po zakupie towaru kupujący otrzyma e-mail podsumowujący zakupy. Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 4. Kupujący, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą e-maili oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 6. Klient może zrezygnować z zamówienia przed jego realizacją.
 7. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać, jeśli podawane będą nieprawdziwe czy niepełne dane. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.
 8. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) kupujący wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

V. ZAPŁATA I DOSTAWA

 1. Zapłata jest zawsze sumą kwoty zakupionych przedmiotów.
 2. Sprzedający akceptuje płatność za składane zamówienia za pośrednictwem serwisu Przelewy24 obsługiwanego przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7792369887, kapitał zakładowy: 4500000,00 zł opłacony w całości, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 3. Sprzedający do zakupów dołącza paragon, a na życzenie Kupującego wystawia fakturę.
 4. Wszystkie podane ceny w Sklepie są cenami brutto.
 5. Produkty fizyczne doręczane są Kupującemu za pośrednictwem poczty bądź firmy kurierskiej. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu lub w procesie zamówienia określi inaczej.
 6. Treści cyfrowe wysyłane są Kupującemu nieodpłatnie za pośrednictwem Internetu na wskazany adres e-mail.

 

VI. REALIZACJA

 1. Realizacja zamówienia zawsze następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego należności od Kupującego za zamówione produkty.
 2. W przypadku zamówienia treści cyfrowych – voucherów na usługi stacjonarne lub kursy, termin realizacji ustalany jest indywidualnie z Kupującym z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Zakup vouchera nie jest równoznaczny z zamówieniem usługi w salonie. Na usługi stacjonarne w salonie należy umawiać się z minimum 4 tygodniowym wyprzedzeniem. Sprzedający nie odpowiada za brak miejsca w grafiku w żądanym przez Kupującego terminie. W takim przypadku wskazuje inny, pierwszy wolny termin na wykonanie usługi.
 4. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia, a Sprzedawca przystąpi do jego realizacji.
 5. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu produktów do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego.
 6. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, chyba że na stronach Sklepu wyraźnie wskazana jest odmienna informacja.
 7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia.
 8. Czas doręczenia przesyłki Kupującemu zależy od firmy kurierskiej.

 

VII. REJESTRACJA

 1. Warunkiem zakupu jest zaakceptowanie regulaminu, dodanie produktów do koszyka, podanie danych do wysyłki, a następnie zapłata za produkty.
 2. Aby dokonać zakupu, nie jest konieczne zarejestrowanie w serwisie.

 

VIII. PRODUKTY

 1. Specyfikacja produktów jest zgodna ze stanem faktycznym. Sprzedający decyduje o zawartości sklepu, w tym o możliwości akceptacji, edycji, wycofaniu wybranych produktów.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany klasyfikacji produktu z bezpłatnego na płatny lub zmianę kategorii tematycznej.

 

IX. KONTAKT

 1. Ze Sprzedającym można skontaktować się za pośrednictwem strony razorsedge.pl, poczty internetowej lub telefonicznie.
 2. Odpowiedzi wysyłane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych.
 3. Maile wysyłane przez Kupującego powinny być podpisywane imieniem i nazwiskiem.

 

X. ZWROTY I ANULACJE, GWARANCJE, ODSTĄPIENIE

 1. Wszelkie sugestie dotyczące produktów należy zgłaszać bezpośrednio do Sprzedającego.
 2. Stosowane są certyfikaty bezpieczeństwa, tym samym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie danych w tym realizacje transakcji bankowych.
 3. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w pisemnej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
 4. Odstąpienie od umowy ważne jest tylko w przypadku nienaruszonych produktów, które należy odesłać do Sprzedającego. Koszty przesyłki ponosi Kupujący.
 5. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku zaakceptowaniu regulaminu, kupna i rozpoczęcia kursu kwota środków pieniężnych nie podlega zwrotowi.
 7. Prowizja transakcyjna za płatności online za pomocą Przelewy24 nie ulega zwrotowi.

 

XI.REKLAMACJE

 1. Jeśli po otrzymaniu produktów Kupujący dostrzeże niezgodność towaru z zamówieniem zobowiązany jest powiadomić o tym Sprzedającego. Opis reklamacji powinien zostać wysłany niezwłocznie na adres email Sprzedającego.
 2. Towar niezgodny z zamówieniem zostanie wymieniony na wolny od wad. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa, Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne towary do wyboru.
 3. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.
 2. W przypadku rejestracji, za dostęp do panelu odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła.
 3. Zawartość strony jest własnością Sprzedającego i podlega ochronie prawnej. Wszystkie zdjęcia oraz treści strony mogą być wykorzystane jedynie za pisemną zgodą właściciela.
 4. Twórcą materiałów edukacyjnych jest Sprzedający a obrót materiałami edukacyjnymi następuje za jego zgodą i nie narusza przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 o ochronie danych osobowych. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.
 7. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Rozwiązywanie sporów internetowych na terenie Unii Europejskiej.
 9. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu, terminie wejścia zmian w życie, Użytkownik będzie poinformowany za pomocą strony razorsedge.pl. Wszystkie zmiany Regulaminu, wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji.

 


 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez razorsedge.pl
 2. Właścicielem i administatorem strony razorsedge.pl jest Marcin Grzegorczyk [patrz wyżej].
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

 

I Polityka prywatności:

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Strona razorsedge.pl zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 8. Na stronie razorsedge.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nas. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

II. Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Marcin Grzegorczyk [patrz: postanowienia ogólne powyżej]
 2. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).
 3. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych [art. 16 – 21 RODO]:
  prawo dostępu do danych osobowych,
  prawo do sprostowania danych osobowych,
  prawo do usunięcia danych osobowych,
  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  prawo do przenoszenia danych,
  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  LH..PL – ul. Pamiątkowa 2/56 w Poznaniu 61-512, NIP: 7831711517 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są dane, w przypadku zapisu na listę kursową,
  Jolanta Baranowska, ul. Narutowicza 57/3, 20-016 Lublin, nr wpisu: 01178 – w celu korzystania z usług księgowych, które wiążą się z przetwarzaniem danych, w przypadku wystawiana faktury,
  Pay Pro S.A., ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068 – system Przelewy 24 – w celu przetwarzania płatności, w przypadku zakupu w sklepie.
  Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 6. Cele i czynności przetwarzania:

 

a) Konto użytkownika.

Zakładając konto użytkownika i dokonując zakupów, należy podać swój adres e-mail oraz zdefiniować hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji profilu użytkownika można podać dalej idące dane na swój temat, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy oraz adres do wysyłki. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Możliwe jest posiadanie konta, bez podawania tych danych. W takiej sytuacji, składając zamówienie należy te dane wprowadzić ręcznie.

Dane wprowadzone w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia możliwości korzystania z niego. Podanie danych w koncie użytkownika ma na celu ułatwienie składania zamówień w sklepie poprzez automatyczne podstawianie danych do formularza zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach konta użytkownika jest realizacja umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zgromadzone w koncie użytkownika przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze zapewnianym przez LH.PL Sp. z o.o.

Dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo istnieje konto użytkownika. Po usunięciu konta, dane zostaną usunięte automatycznie, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach. Konto można usunąć w każdej chwili.

W każdej chwili można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, logując się do konta użytkownika. Po zalogowaniu się do konta można zmodyfikować lub usunąć dane, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach.

W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

b) Zamówienia.

Składając zamówienie, należy podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze zapewnianym przez LH.PL Sp. z o.o.

Zamówienia są widoczne w ramach historii zamówień danego konta, po zalogowaniu.

Każde zamówienie dokumentowane jest paragonem. Faktury wystawiane są przez nas ręcznie, na życzenie i przekazywane do doradcy podatkowego Jolanty Baranowskiej.

Zamówienia są również rejestrowane w wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.

Zamówienia są rejestrowane w systemie płatności administrowanym przez Pay Pro S.A.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Przechowywane będą też faktury z danymi osobowymi Kupującego, przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Po realizacji zamówienia nie ma możliwości zmiany danych o zamówieniu. Nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Nie ma możliwości sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy można sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

c) Lista mailingowa.

Żeby zapisać się do listy mailingowej, należy podać swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu.

Dane przekazane nam podczas zapisu na listę wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do bazy.

Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego UAB “MailerLite” i przechowywane na serwerze zapewnianym przez LH.PL Sp. z o. o.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania systemu, chyba że nastąpi rezygnacja otrzymywania wiadomości, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

W każdej chwili można zmienić swoje dane zapisane w bazie, lub zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania wiadomości. Przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

d) Reklamacje i odstąpienie od umowy.

Składając reklamację lub odstępując od umowy, przekazane nam są dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie ma możliwości sprostowania tych danych. Nie można też sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy można jedynie sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych i domagać się usunięcia danych z naszej bazy.

 

e) Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazywany nam jest adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości można dobrowolnie zawrzeć inne dane osobowe.

W tym przypadku, dane są przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Istnieje możliwość domagania się przedstawienia historii prowadzonej z nami korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

 

III. Polityka plików cookies:

 1. Strona razorsedge.pl zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są jedynie do korzystania ze strony. Zawierają nazwę strony internetowej, unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Właściciel tej strony zamieszcza na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies i ma do nich dostęp.
 4. Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim do rozpoznawania jego urządzenia i wyświetlania strony z godnie z jego preferencjami;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu strony do panujących trendów i do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na kolejnych podstronach razorsedge.pl.
 5. Strona razorsedge.pl stosuje pliki cookies sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies albo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu na swoim urządzeniu. Standardowo, większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies.
 7. Właściciel strony informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika, w tym niezezwolenie na pliki cookies, mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.
 8. Pliki cookies, o których mowa (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione partnerom i współpracującym ze stroną razorsedge.pl reklamodawcom.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej twórców.
 10. Pliki cookies wykorzystywane są do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc.
  • Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies można zadecydować, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie
  • Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by tworzyć reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies można zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
  • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN, Pinterest.
  • Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
 11. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
  Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji.
  Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT